John Lennon: 'Nowhere Boy' to 'Nowhere Man'

Download
Kristin Scott Thomas and Aaron Johnson in "Nowhere Boy."
Produced by Kristen Meinzer
PRI WNYC