European markets react to Lehman Bros. News

Download
PRI WNYC