New Movie Releases: 'Killing Them Softly,' 'Anna Karenina'

Download
Brad Pitt in "Killing Them Softly."
PRI WNYC