The United States of Europe?

Download
European Union flag
PRI WNYC