Takeouts: Washington, Starbucks, Your Responses

Download
Starbucks Coffee Store, Boston
( Dimitri N / flickr )
PRI WNYC