Today's Takeaway: Obama Endorses Same-Sex Marriage

Download
President Obama Endorsing Same-Sex Marriage on ABC News
( ABC News )
PRI WNYC