Slideshow: Jason Polan sketches The Takeaway

( Jason Polan )
PRI WNYC