As NATO celebrates 60 years, protestors take to the streets while Obama praises the alliance

PRI WNYC