Gig Alert: The Jay Vons

The Jay Vons
( Sara Macel/Courtesy of the artist )
WNYC